Hem | Vård & Handläggare

Vårdplanering & uppföljning

Full kontroll


Kartläggning och vårdplan. När en klient först anländer till inagården görs en grundlig kartläggning av individens behov och bedömda utvecklingspotential. Därefter tar vi tillsammans fram en vårdplan med tydliga mål för klientens utveckling. Vårdplanen omfattar allt ifrån social, psykologisk och somatisk utveckling till ren utbildning och utveckling av intressen och fritidsaktiviteter.

Uppföljning och utvärdering. Tillsammans med våra uppdragsgivare som utgörs av både kommuner och landsting, utvärderar vi sedan löpande resultatet av vårt arbete och följer upp vårdplanen. Vårdplanen är central för all dokumentation och uppföljning av vårt arbete. I skattningen av den enskilda klientens framsteg använder vi ett antal olika instrument som HCR:20 och SARA, men även funktions- och omvårdnadsskattningar. Samtliga mätningar lagras även avidentifierade i en databas, för att sedan kunna användas som statistisk grund till den årliga rapport vi sammanställer över vårt arbete. Allt för att kontinuerligt förbättra vårt arbete.

Vårdplanering och halvårsrapport. En gång i halvåret sammankallar vi till gemensam vårdplanering där alla berörda parter bjuds in och förväntas delta. Till vårdplaneringsmötet sammanställer vi också en halvårsrapport som sammanfattar tiden som gått, gjorda framsteg och förslag till eventuella åtgärder och fortsatt utvecklingsarbete.

Löpande över tid skickar vi även korta status- och incidentrapporter som sammanfattar nuläget och eventuella åtgärder. Den här rapporteringen sker enligt överenskommelse, både i frekvens och format. Vi kan leverera den via e-post och sms eller i pappersformat.