Inagården Tärnsjö HVB

Verksamheten

Inagårdens verksamhet startades år 1998 och då i samhället Tärnsjö i Uppland. På Inagården i Tärnsjö finns 16 platser, varav 13 är placerade i stora huset och 3 är placerade på ett satellitboende vi kallar för Farmen. I stora huset är boenderummen fördelade mellan 3 avdelningar som alla mynnar ut till stora gemensamhetsutrymmen. Varje boenderum motsvarar ca 35 kvadratmeter och har eget badrum. I stora huset finns även ett garage, verkstad, spelrum och en egen liten biograf.
​​​​​​​
På Farmen bor man i egna rum placerade i en villa. På farmen finns även stall med hästar, en hönsgård och katter. För den som är intresserad av odling finns även dessa möjligheter på Farmen.
​​​​​​​Stora huset är placerat centralt i samhället med närhet till affär, restauranger, frisör samt goda möjligheter till kommunikationer till större samhällen via buss. Verksamheten är placerad nära fina grönområden samt närhet till en kilometerlång badstrand längs Dalälven som erbjuder både bad och fiske för den som vill.

Metoder och arbetssätt

Verksamheten utgår från ett relationellt förhållningssätt där grunden är att vi vet att för att kunna bedriva ett gott behandlingsarbete behöver relationen vara i fokus. I vår dagliga sysselsättning utgår vi från ett miljöterapeutiskt behandlingsarbete där vi tränar i att möta andra människor och oss själva för att i olika situationer finna andra strategier än de som i dagsläget inte är fruktbara. Gemensamt för all miljöterapi är att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos klienterna.
​​​​​​​

Tydliggörande pedagogik och AKK

De boende lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och med andra boende. Grunden i vårt arbete är tydliggörande pedagogik som innebär att vi tydligt förklarar och utformar miljöer, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar den enskilde personen bäst. Genom detta tillfredsställer vi behovet av en förutsägbar, tydlig och strukturerad verklighet som ofta är extra stort hos till exempel en person med autism.
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett stöd för personer som har svårt att förstå eller använda tal. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester finns specifika AKK-former som tecken (med händerna), bilder, symboler och ord. Behov av AKK finns nästan i alla grupper med funktionsnedsättningar men med olika nivåer av stöd. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen. ​​​​​​​

Djur

Vi använder också djur som en del av behandlingsarbetet vid Inagården Tärnsjö. Här har vi våra två hästar Cassie och Uno som bor på Farmen och gärna blir ompysslade av oss.

Ett Självständigt Liv (ESL)

Genom vårt arbete med ESL får de boende hos oss ökade kunskaper om sina psykiska funktionsnedsättningar, samt färdigheter inom olika livsområden, och ger dem på så sätt ökade möjligheter till ett mer självständigt liv.

Lågaffektivt bemötande

Genom att i våra grundläggande interaktioner med de placerade på Inagården utgå från det lågaffektiva bemötandet skapar vi och bibehåller en lugn och trygg situation. Att stå kvar i utmanande beteenden tillsammans med individen gör att vi bygger relation samtidigt som vi tillsammans arbetar för att identifiera, hantera och stödja personen när dess triggers blir ohanterbara.
Genom detta reflektiva arbetssätt kan vi hantera: triggers, eskalering, akut kris (utåtagerande), återhämtning och slutligen skapa ett gemensamt post-kris samtal.

På Inagården har vi en lång erfarenhet av att kunna stå kvar i den akuta krisen som skapas om vi inte lyckas bryta den uppåtgående affektkurvan som många gånger kan leda till en akut kris. Genom att respektera individens personliga sfär samt inge ett intryck av lugn vet vi att den akuta situationen relativt snabbt kommer avta och att vi då kan skapa tid för återhämtning och slutligen kunna erbjuda post-kris samtal.​​​​​​​

Målgrupp

Vid Inagården Tärnsjö HVB bedrivs vård och behandlingsverksamhet dygnet runt med ständig tillgång till personal som stöttar våra boende med allehanda livsuppgifter.
​​​​​​​
​​​​​​​Inom Inagården koncernen har vi sedan 1998 arbetat med en målgrupp som innefattar högt vårdkrävande individer där det är vanligt att följande utmanande beteenden och funktionsnedsättningar kan finnas med:
 • Aggressivitet
 • Autismspektrumstörning
 • ADHD
 • Tourettes syndrom
 • Personlighets- och beteendestörningar
 • Impulskontrollstörning
 • Självskadebeteende
 • Affektiv störning
 • Bipolär sjukdom
 • Depression
 • Lindrig till måttlig utvecklingsstörning
 • Psykoser och psykosliknande tillstånd.
”Verksamhetens målformulering är att varje person ska finna sin vardagsnormalitet som fungerar och ger ett gott liv och att varje persons framtid ska bli hållbar”.

Tillstånd

Inagården Tärnsjö har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1, socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

​​​​​​​För att få bo på verksamheten krävs det enligt vår tillståndsformulering att följande uppfylls: resurskrävande personer med en utvecklingsstörning och/eller en psykisk funktionsnedsättning.