Våra metoder

Ett självständigt liv (ESL)

ESL är en socialpedagogisk metod för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metoden syftar till att ge individen förbättrade möjligheter till ett självständigt liv genom ökade kunskaper om sina psykiska funktionsnedsättningar samt genom färdighetsträning inom olika livsområden.

Individens egen aktivitet är central i allt arbete och varje ansträngning och framsteg uppmuntras. Exempel på mål som ingår i metoden är ett fungerande dagligt liv, meningsfull sysselsättning, bättre problemlösning vid dagliga svårigheter och bättre kontakter med andra. 

Tydliggörande pedagogik

Att arbeta med tydliggörande pedagogik innebär att göra verksamheten hanterbar, begriplig och meningsfull.  Genom att utforma miljöer, aktiviteter och dagliga vardagsmoment utifrån individens förutsättningar skapas en tydlig, strukturerad och förutsägbar verklighet vilket gör vardagen mer hanterbar för alla.

AKK​​​​​​​​​​​​​​ (alternativ och kompletterande kommunikation)

AKK är en kommunikationsform som kompletterar eller ersätter talat språk. AKK är därmed ett stöd för individer som har svårt att förstå eller använda tal. Syftet med AKK är att erbjuda kommunikativt stöd för att skapa förutsättningar för delaktighet samt för att skapa förutsättningar för indivden att bli så självständig som möjligt utifrån dennes förutsättningar och mål. Exempel på AKK är bilder och symboler, kroppsspråk, ljud, gester och tecken. 

Lågaffektivt bemötande (LAB)

LAB har sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn som syftar till att individer som av oilika anledningar ofta hamnar i affekt ska ges förutsättningar att behålla sin självkontroll oavsett vilken situation som uppstår. Ett lågaffektivt bemötande innebär att tillämpa en icke-konfronterande metod i situationer där ett utmanande beteende uppstår. Det förebyggande arbetet är en viktig del i det lågaffektiva bemötandet, där fokus ligger på att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden samt att skapa förutsättningar för att undvika stressande eller svåra situationer. 

Miljöterapi ​​​​​​​​​​​

Miljöterapi syftar till att tillhandahålla en stabil social miljö som skapar förutsättningar för positiv utveckling och social inlärning. Inom miljöterapi används den sociala och fysiska miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos indivderna. Sociala och praktiska färdigheter tränas genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och andra boende.