Hem | Om Inagården

Om Inagården

Kort om oss


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos. Våra boende har ofta ett trassligt förflutet och många lider av både psykisk sjukdom och funktionshinder eller hjärnskador. Målsättningen med vårt arbete är att våra boende skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt. 

Mot alla odds. Det kanske mest unika med Inagården är alla de solskenshistorier vi kan berätta om våra boende. Människor som utvecklats mot alla odds och hittat vägen till ett fungerande liv. Bland annat har det visat sig att de boende som har en utagerande problematik har ett minskat antal aggressionsutbrott under sin tid på Inagården. Det kan vara precis den skillnad som krävs för att möjliggöra en flytt till ett eget boende i hemkommunen.

Medarbetare


Antal medarbetare på Inagården
Inagården har ca 120 medarbetare fördelat på våra två verksamheter. Medeltalet anställda under 2018 uppgick till 84. 

Utbildningsnivåer
Inagården rekryterar boendeassistenter främst utifrån personliga egenskaper och personlig lämplighet. Inagården kompetensutvecklar kontinuerligt genom handledning samt intern och extern utbildning. Inagården har också genomfört en unik satsning som pågått i tre år i samarbete med ett utbildningsföretag, där resultatet är att ca 90% av alla tillsvidareanställda boendeassistenter har genomgått en undersköterskeutbildning. 

Inagården har sjuksköterskor tillgängliga under dagtid alla dagar i veckan. Majoriteten av sjuksköterskorna har fördjupat sig inom psykiatri. 

Inagården har ett tätt samarbete med två psykiatriker, en per verksamhet, som genomför ronder varannan vecka för personalen. Sjuksköterskorna har alltid möjlighet till konsultation med våra psykiatriker genom jour eller när de är på plats. 

Företagsfakta


Ägare och företagsledning
Ägare:
  • Stefan Hising
  • Kari Kahelin
  • Jörgen Fläckerud
  • Hansa Feldtmann
 Företagsledning: 
  • André Calles, VD
  • Matthias Nyberg, HR-chef
  • Elin Lund, Kvalitetschef/Föreståndare
  • Alexander Vidén, Verksamhetschef Tärnsjö
  • Andreas Persson, Verksamhetschef/Föreståndare Älvkarleby
  • Amanda Forsman, Verksamhetschef/Föreståndare LSS
Ekonomi och styrelse
För mer information om verksamheten i Älvkarleby följ länken till alla bolag:
Allabolag.se

För mer information om verksamheten i Tärnsjö följ länken till alla bolag:
Allabolag.se

Systematiskt kvalitetsarbete


Inagården har upparbetat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med syfte att säkerställa verksamhetens kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9. Däri ligger ansvaret på föreståndare att säkerställa processer, rutiner och ansvar för att upprätthålla av en verksamhet av god kvalitet.
Ledningssystemet omfattar de mål och krav som formulerats i lagstiftning, allmänna riktlinjer eller genom strategiska planering och verksamhetsplanering. Inagården arbetar utifrån uppsatta verksamhetsmål för innevarande verksamhetsår vilket är en betydelsefull del av kvalitetsledningssystemet.

Vi arbetar med att digitalt utreda och analysera incidenter, avvikelser samt klagomål i våra verksamheter. Detta för att kontinuerligt förbättra vårt arbete och utveckla våra processer och rutiner. 
Varje år presenteras detta arbete i vår kvalitetsberättelse. 

Har du frågor angående Boende & Anhöriga?

Andreas Persson
Verksamhetschef

026-456 19 47 ​​​​​​​andreas.persson@inagarden.se ​​​​​​​Älvkarleö
Alexander Vidén
Verksamhetschef
0292-69 93 61 alexander.viden@inagarden.se
​​​​​​​Tärnsjö