Om oss

Inagården är ett omsorgsföretag för personer som är i behov av kvalificerad omvårdnad eller behandling. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda individanpassade helhetslösningar med boende och daglig verksamhet eller daglig sysselsättning. 

Värdegrund

Inagårdens verksamhet vilar på en gemensam värdegrund. Genom att leva våra värderingar uppnår vi kvalitet i våra insatser, och genom detta bidrar vi till att alla kan leva ett självständigt liv. Tillsammans har vi landat i tre värdeord.
 • Respekt
  - Vi tar ansvar för våra misstag
  - Vi stöttar och uppmuntrar varandra
  - Vi utgår alltid från att varje person gör sitt bästa
 • Engagemang
  - Vi uppnår resultat genom att vara kreativa och nyfikna
  - Vi ser möjligheter och lösningar snarare än hinder och problem
  - Vi fungerar som ett lag och stödjer varandra
 • Delaktighet
  - Vi kommunicerar och informerar för att skapa en känsla av sammanhang
  - Vi anpassar kommunikationen för att skapa förståelse och delaktighet

Kvalitet

Inagården har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med syfte att säkerställa verksamhetens kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9. Däri ligger ansvaret bland annat på Föreståndare att säkerställa processer och rutiner för upprätthållandet av en verksamhet av god kvalitet. 

Ledningssystemet omfattar de mål och krav som formulerats i lagstiftning, allmänna riktlinjer eller genom strategisk verksamhetsplanering. Inagården arbetar kontinuerligt efter uppsatta verksamhetsmål vilket är en betydelsefull del av kvalitetsledningssystemet.

Vi arbetar med att utreda och analysera incidenter, avvikelser samt klagomål i våra verksamheter. Syftet är att kontinuerligt förbättra vårt arbete samt utveckla processer och rutiner. Varje år presenteras resultatet av detta arbete i Inagårdens kvalitetsberättelse.

Historik

Inagården startades 1998 som ett personalkooperativ. Verksamheten startades i Tärnsjö och växte successivt med åren. 2010 byggdes enheten i Älvkarleby och med det fördubblades antalet boendeplatser. 
Sedan starten vilar verksamheterna på en miljöterapeutisk grund och utvecklas löpande i arbetssätt och metodval utefter bästa tillgängliga kunskap.

Medarbetare

På Inagården har de flesta medarbetare lång erfarenhet samt en omvårdnadsutbildning eller adekvat eftergymnasial utbildning så som exempelvis behandlingspedagog eller socialpedagog. På Inagården arbetar också socionomer och sjuksköterskor, och vi har även nära samarbete med psykiatriker.

Vi kompetensutvecklar kontinuerligt genom extern handledning samt genom intern och extern utbildning. 

Totalt är vi idag ca 120 anställda. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Vårdföretagarna. 


Bolagsinformation

Inagården AB ägs av Personalkooperativet Inagården ekonomisk förening, som i sin tur ägs av Inagården Förvaltning AB. För mer information om respektive bolag, klicka på bolaget nedan för att komma till allabolag.se. 

Inagården AB

Personalkooperativet Inagården ekonomisk förening

Inagården Förvaltning AB

Företagsledning

 • André Calles, VD
 • Elin Lund, Operativ chef
 • Matthias Nyberg, HR-chef
 • Andreas Persson, Verksamhetschef och Föreståndare Inagården Älvkarleby HVB
 • Alexander Vidén, Verksamhetschef Inagården Tärnsjö HVB